Regulamin Rajdu Nieustającego


§1. Informacje ogólne

 1. Rajd Nieustający to otwarta, trwająca non stop, amatorska rywalizacja dla miłośników jazdy terenowej i niekonwencjonalnej turystyki krajoznawczej, użytkowników samochodów terenowych 4×4 z napędem na cztery koła, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu Rajdem.
 2. Organizatorem Rajdu jest firma Polski Offroad Sp. z o.o., wpisana do KRS pod numerem 0000492206 z siedzibą w Majdanie, ul. Racławicka 48, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu Organizatorem.
 3. W Rajdzie może wziąć udział każdy użytkownik samochodu z napędem na cztery koła, posiadający uprawnienia do jego kierowania, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Uczestnikiem, a przystąpienie do Rajdowej rywalizacji możliwe jest w dowolnym terminie.
 4. Wyniki rywalizacji podliczane są w edycjach. Ich oficjalne ogłoszenie, rozdanie pucharów i nagród odbywa się uroczyście. Aktualna edycja 2020 trwa od 1 grudnia 2019 do 31 grudnia 2020. Bieżące wyniki podane są na liście uczestników i wyników. Końcowe wyniki zostaną ogłoszone na początku 2021 roku, a rozdanie pucharów i nagród odbędzie się podczas Zlotu Ostatkowo-Walentynkowego w dniach 12-14 lutego 2021 roku.
 5. W każdej edycji zwycięża Uczestnik, który zdobędzie najwięcej punktów za pokonanie Rajdowych tras opisanych przez Organizatora w Przewodnikach Offroad (specjalne wydawnictwo), zwanych w dalszej części niniejszego regulaminu Trasami, w Polsce i zagranicą, przy czym nie są istotne kolejność, termin, ani tempo jazdy.
 6. Każdy Uczestnik, który pokona 10, 20 lub 30 tras otrzymuje odpowiednio brązowy, srebrny lub złoty medal, przy czym zliczanie tras do medali nie jest ograniczone w czasie i przechodzi na kolejne edycje.
 7. Głównej rywalizacji towarzyszą konkursy fotograficzny i filmowy. Ich zasady lub publikowane są w serwisie www.polskioffroad.com.
  • Przesłanie organizatorowi zdjęć lub filmów jest równoznaczne z wzięciem udziału w konkursach i wyrażeniem zgody na publikowanie ich na stronach www oraz w innych kanałach komunikacji internetowej (np. Facebook): Polskiego Offroadu oraz sponsorów i patronów imprezy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych konkursów w trakcie Rajdu.
 8. Do udziału w rywalizacji głównej i konkursach uprawnia legalny zakup Przewodników Offroad.
 9. Bieżące informacje o Rajdzie publikowane są w serwisie www.polskioffroad.com, zwanym dalej Serwisem.

§2. Trasy Rajdu

 1. Do pokonania są dwa rodzaje Tras:
  • “jednodniowe” w różnych zakątkach Polski, o długości 50-150 km,
  • wyprawowe” w atrakcyjnych off-roadowo krajach Europy (także w Polsce), o długości od 500 do 4000 km.
 1. Trasy opisane są w “Przewodnikach Offroad” – specjalnym wydawnictwie –  zwanych dalej “Przewodnikami”, dystrybuowanymi w postaci plików do pobrania przez Internet ze sklepu zelazniak.pl.
 2. Każdy Przewodnik składa się z plików .pdf do samodzielnego drukowania oraz .kml  z zapisem trasy do nawigacji GPS. Instrukcje jak z nich korzystać oraz zdjęcia i filmy z tras publikowane są w sklepie zelazniak.pl.
 3. Organizator stara się wytyczać Trasy korzystając z dróg ogólnodostępnych tak, aby posiadały walory krajoznawcze i dostarczały off-roadowych emocji w przeciętnych warunkach pogodowych, bez nadmiernego ryzyka. Ostrzega jednak, że w złych warunkach atmosferycznych wiele odcinków może być trudnych lub niebezpiecznych nawet dla dobrze wyposażonych i doświadczonych załóg.

§3. Zapisy

Aby wziąć udział w Rajdzie:

 • Wystarczy kupić Przewodnik Offroad w sklepie zelazniak.pl. Są one tam dostępne po cenach detalicznych oraz znacznie niższych – “klubowych”, z których mogą korzystać członkowie Klubu PolskiOffroad.
 • Można uczestniczyć w zlotach, rajdach i wyprawach organizowanych przez Organizatora. Ich wykaz oraz oferty publikowane są w serwisie polskioffroad.com.pl.

§4. Pokonywanie rajdowych Tras

 1. Trasy można pokonywać w dowolnym terminie, tempie i kolejności samodzielnie albo biorąc udział w imprezach zorganizowanych przez przez Organizatora (Polski Offroad), których wykaz publikowany jest w tutaj.
 2. Przejazdy dokumentuje się przysyłając Organizatorowi e-mailem odpowiedzi na pytania lub zdjęcia według zasad określonych w Przewodnikach Offroad.
 3. Za prawidłowe odpowiedzi na pytania oraz zdjęcia dokumentujące przejazdy przesłane Organizatorowi przyznawane są punkty, których suma decyduje o lokacie w rywalizacji tej edycji, podczas której zostały przesłane.
 4. Za udział w imprezach zorganizowanych przez Organizatora punkty przyznaje  Organizator według ilości i zasad określonych w ofertach lub regulaminach poszczególnych imprez.
 5. Korzystający z Przewodnika akceptuje następujące zastrzeżenia:
  • Mimo starań autora, Przewodnik nie zawiera wszystkich informacji o trasie, aktualnych warunkach ani ostrzeżeń o niebezpieczeństwach, a cześć informacji może być nieaktualna.
  • Poziom trudności i niebezpieczeństwa na wielu odcinkach może znacznie wykraczać poza standardy, z którymi mają do czynienia zwykli użytkownicy dróg, a nawet załogi doświadczone i dobrze przygotowane do offroadu, szczególnie w trudnych warunkach pogodowych.
  • Przewodnika nie należy traktować jako bezwarunkowej sugestii jazdy opisaną trasą, a jedynie jako pomoc w docieraniu do celów. Konieczne są rozwaga, samodzielna ocena sytuacji i odpowiednia modyfikacja trasy w razie konieczności, nawet gdy jest to związane ze znaczącym zwiększeniem jej długości.
  • Pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo podróży, wypadki i uszkodzenia spoczywa na kierowcy, który oprócz uwzględniania bieżącej sytuacji terenowej, ma obowiązek przestrzegania lokalnych przepisów ruchu drogowego oraz znaków drogowych.
  • Wobec powyższego ani autor Przewodnika ani jego sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z jego używania bez uwzględnienia powyższych zastrzeżeń.

§5. Zasady klasyfikacji

 1. Lokaty w poszczególnych edycjach ustalane są przez Organizatora poprzez zliczenie punktów zdobytych przez Uczestników za pokonanie poszczególnych Tras.
 2. Brane są pod uwagę tylko punkty przyznane przez Organizatora w czasie trwania edycji, na podstawie odpowiedzi na pytania i zdjęć przysłanych Organizatorowi oraz za udział w imprezach zorganizowanych przez Organizatora.
 3. Wyniki są publikowane na bieżąco Serwisie.

§6. Puchary i nagrody

 1. Zwycięzcy edycji otrzymają puchary i wartościowe nagrody.
 2. Lista nagród tworzona jest w miarę ich pozyskiwania i publikowana w Serwisie. Miejsce, za które będzie przyznawana nagroda, zależy od jej wartości.

§7. Medale

 1. Każdy kto pokona 10, 20 lub 30 tras jednodniowych lub etapów tras wyprawowych otrzyma odpowiednio brązowy, srebrny lub złoty medal.
 2. Zliczanie pokonanych tras lub etapów nie jest ograniczone w czasie na kolejną edycję.

§8. Odpowiedzialność i zasady bezpieczeństwa

 1. Udział w Rajdzie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika.
 2. Udział w Rajdzie nie zwalnia Uczestnika z obowiązku przestrzegania przepisów i zasad związanych z prowadzeniem pojazdów, zgodnie z obowiązującym prawem oraz z odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym Uczestnikom oraz osobom trzecim.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas przejazdów przez obszary zabudowane, uszanowania przyrody, dzikich zwierząt, upraw rolnych, lasów itp.
 4. W przypadku napotkania na Trasie tabliczek z zakazami wstępu lub przejazdu, szlabanów, celowo wykopanych rowów lub innych utrudnień przejazdu, a także protestów lokalnej ludności, Uczestnik zobowiązany jest skorzystać z innej drogi. Proszony jest także o powiadomienie Organizatora o takim zdarzeniu.
 5. Zabronione jest przebywanie osób postronnych (gapiów) oraz zbędnych członków załogi w pobliżu pracujących wyciągarek, podnośników, napiętych lin, taśm itp., a wszelkie czynności należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych przez producentów tych urządzeń i sprzętu.
 6. Drzewa, jako punkty kotwiczenia wyciągarek, można wykorzystywać jedynie przy użyciu taśm-opasek (zabrania się oplatania drzew linami).

§9. Zastrzeżenia

Organizator zastrzega sobie prawo:

 1. Rozstrzygania wszelkich sporów i wątpliwości dotyczących przebiegu Rajdowej rywalizacji, punktacji, klasyfikacji oraz związanych z wręczaniem pucharów i nagród.
 2. Wykluczania z Rajdu osób i załóg łamiących niniejszy regulamin, naruszających dobre obyczaje lub stwarzające zagrożenie.
 3. Możliwość wprowadzenia zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, a przede wszystkim włączania do Rajdowej rywalizacji kolejnych Tras. Jednocześnie gwarantuje, że wprowadzone zmiany nie będą zmieniać istoty i charakteru rywalizacji oraz, że będą na bieżąco publikowane w Serwisie.

§10. Korespondencja i kontakt

Przesyłki związane z Rajdem prosimy adresować:
Polski Offroad Sp. z o.o.
ul. Racławicka 48, 05-200 Majdan

Osoba do kontaktu:
Wojciech Bednarczyk, tel. 607 447436,
e-mail: w.bednarczyk@polskioffroad.com