Regulamin Rajdu Nieustającego


§1. Informacje ogólne

 1. Rajd Nieustający to otwarta, trwająca non stop, amatorska rywalizacja dla miłośników jazdy terenowej i niekonwencjonalnej turystyki krajoznawczej, użytkowników samochodów terenowych 4×4 z napędem na cztery koła, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu Rajdem.
 2. Organizatorem Rajdu jest firma Polski Offroad Wojciech Bednarczyk, adres: ul. Racławicka 48, 05-200 Majdan, NIP: 9590035612, REGON: 290878516, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu Organizatorem.
 3. W Rajdzie może wziąć udział każdy użytkownik samochodu z napędem na cztery koła, posiadający uprawnienia do jego kierowania, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Uczestnikiem, a przystąpienie do Rajdowej rywalizacji możliwe jest w dowolnym terminie.
 4. Wyniki rywalizacji podliczane są w rocznych „edycjach”, które zaczynają się od 1 listopada a kończą 31 grudnia następnego roku. W listopadzie i grudniu edycje „zazębiają się” – zdobywać można punkty zarówno w edycji kończącej 31 grudnia w danym roku, jak i edycji następnej, kończącej się 31 grudnia następnego roku.
 5. W każdej edycji zwycięża Uczestnik, który zdobędzie łącznie najwięcej punktów za:
  • pokonanie Rajdowych tras, opisanych przez Organizatora w Przewodnikach Offroad „jednodniowych” lub „wyprawowych„, dostępnych w sklepie zelazniak.pl, zwanych w dalszej części niniejszego regulaminu Trasami, w Polsce i zagranicą, przy czym nie są istotne kolejność, termin, ani tempo jazdy,
  • udział w imprezach zorganizowanych przez Organizatora, których oferty publikowane na stronie Nasze imprezy.
 6. Bieżące wyniki podane są na liście uczestników i wyników. Końcowe wyniki każdej edycji podawane są zaraz po jej zakończeniu (na początku stycznia).
 7. Oficjalne i uroczyste ogłoszenie wyników Rajdu, wraz z rozdaniem trofeów i nagród, odbywa się podczas Zlotów Ostatkowych, organizowanych w Górach Świętokrzyskich w ostatni weekend karnawału każdego roku. Terminy i oferty Zlotów Ostatkowych publikowane są na stronie Nasze imprezy.
 8. Trzej najlepsi Uczestnicy otrzymują puchary i nagrody, a wszyscy, którzy pokonają 10, 20 lub 30 tras, odpowiednio brązowy, srebrny lub złoty medal, przy czym zliczanie tras do medali nie jest ograniczone w czasie i przechodzi na kolejne edycje.
 9. Rywalizacji głównej Rajdu towarzyszą konkursy fotograficzny i filmowy. Ich zasady publikowane są w serwisie www.polskioffroad.com. Należy pamiętać, że przesłanie Organizatorowi zdjęć lub filmów jest równoznaczne z wzięciem udziału w konkursach i wyrażeniem zgody na publikowanie ich na stronach www oraz w innych kanałach komunikacji internetowej Organizatora oraz sponsorów i patronów Rajdu lub towarzyszących konkursów.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych konkursów w trakcie Rajdu.
 11. Do udziału w rywalizacji głównej i konkursach uprawnia legalny zakup Przewodników Offroad lub udział w imprezach zorganizowanych przez Organizatora.
 12. Bieżące informacje o Rajdzie publikowane są w serwisie www.polskioffroad.com, zwanym dalej Serwisem. Rozsyłane są również w newsletterach Organizatora, a także publikowane na facebooku na stronie: https://www.facebook.com/rajdnieustajacy/ oraz w grupie https://www.facebook.com/groups/RajdNieustajacy

§2. Trasy Rajdu

 1. Trasy Rajdu opisane są w specjalnym wydawnictwie, dystrybuowanym w postaci plików do pobrania przez Internet ze sklepu zelazniak.pl, zwanych dalej „Przewodnikami”.
 2. Każdy Przewodnik składa się z plików PDF do samodzielnego drukowania oraz KML lub GPX z zapisem trasy do nawigacji GPS. Instrukcje jak z nich korzystać oraz zdjęcia i filmy z tras publikowane są w sklepie zelazniak.pl.
 3. Organizator stara się wytyczać Trasy korzystając z dróg ogólnodostępnych tak, aby posiadały walory krajoznawcze i dostarczały off-roadowych emocji w przeciętnych warunkach pogodowych, bez nadmiernego ryzyka. Ostrzega jednak, że w złych warunkach atmosferycznych wiele odcinków może być trudnych lub niebezpiecznych nawet dla dobrze wyposażonych i doświadczonych załóg.
 4. Trasy pokonywane w ramach imprez organizowanych przez organizatora przedstawiane są w ofertach poszczególnych imprez.

§3. Zapisy

Aby wziąć udział w Rajdzie należy:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy.
 • Kupować Przewodnik Offroad w sklepie zelazniak.pl. Są one tam dostępne po cenach detalicznych oraz znacznie niższych – „klubowych”, z których mogą korzystać członkowie Klubu PolskiOffroad.
 • Pokonywać trasy w dowolnym terminie oraz zgłaszać przejazdy przysyłając odpowiedzi na pytania lub zdjęcia z określonych miejsc, wykonane według instrukcji zawartych w każdym Przewodniku – patrz §4.
 • Uczestniczyć można też w imprezach organizowanych przez Organizatora; w zlotach, rajdach i wyprawach. Ich wykaz oraz oferty publikowane są na stronie Nasze imprezy.

§4. Pokonywanie rajdowych Tras według Przewodników

 1. Trasy opisane w Przewodnikach można pokonywać w dowolnym terminie, tempie i kolejności samodzielnie albo biorąc udział w imprezach zorganizowanych przez przez Organizatora (Polski Offroad), których wykaz publikowany jest na stronie Nasze imprezy.
 2. Przewodniki powstają dużym nakładem pracy i kosztów, dlatego bardzo prosimy o nie wpuszczanie ich w piracki obieg. Prosimy nie udostępniaj innym! A jeśli zamierzasz pokonywać trasę w towarzystwie, to kup Przewodnik dla każdej jadącej z Tobą załogi! Tylko wtedy będziemy mieć środki na przygotowanie następnych tras.
 3. Przejazdy dokumentuje się przysyłając Organizatorowi e-mailem odpowiedzi na pytania lub zdjęcia według zasad określonych w Przewodnikach Offroad.
 4. Za prawidłowe odpowiedzi na pytania oraz zdjęcia dokumentujące przejazdy przesłane Organizatorowi przyznawane są punkty, których suma decyduje o lokacie w rywalizacji tej edycji, podczas której zostały przesłane.
 5. Za udział w imprezach zorganizowanych przez Organizatora punkty przyznaje Organizator, według ilości i zasad określonych w ofertach lub regulaminach poszczególnych imprez.
 6. Korzystający z Przewodnika akceptuje następujące zastrzeżenia:
  • Mimo starań autora, Przewodnik nie zawiera wszystkich informacji o trasie, aktualnych warunkach ani ostrzeżeń o niebezpieczeństwach, a cześć informacji może być nieaktualna.
  • Poziom trudności i niebezpieczeństwa na wielu odcinkach może znacznie wykraczać poza standardy, z którymi mają do czynienia zwykli użytkownicy dróg, a nawet załogi doświadczone i dobrze przygotowane do offroadu, szczególnie w trudnych warunkach pogodowych.
  • Przewodnika nie należy traktować jako bezwarunkowej sugestii jazdy opisaną trasą, a jedynie jako pomoc w docieraniu do celów. Konieczne są rozwaga, samodzielna ocena sytuacji i odpowiednia modyfikacja trasy w razie konieczności, nawet gdy jest to związane ze znaczącym zwiększeniem jej długości.
  • Pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo podróży, wypadki i uszkodzenia spoczywa na kierowcy, który oprócz uwzględniania bieżącej sytuacji terenowej, ma obowiązek przestrzegania lokalnych przepisów ruchu drogowego oraz znaków drogowych.
  • Wobec powyższego ani autor Przewodnika ani jego sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z jego używania bez uwzględnienia powyższych zastrzeżeń.

§5. Zasady klasyfikacji

 1. Lokaty w poszczególnych edycjach ustalane są przez Organizatora poprzez zliczenie punktów zdobytych przez Uczestników za pokonanie poszczególnych Tras.
 2. Wyniki są publikowane na bieżąco na liście uczestników i wyników.

§6. Puchary i nagrody

 1. Zwycięzcy edycji otrzymają puchary i nagrody.
 2. Lista nagród tworzona jest w miarę ich pozyskiwania i publikowana w tutaj. Miejsce, za które będzie przyznawana nagroda, zależy od jej wartości.

§7. Medale

 1. Każdy kto pokona 10, 20 lub 30 tras jednodniowych lub etapów tras wyprawowych otrzyma odpowiednio brązowy, srebrny lub złoty medal.
 2. Zliczanie pokonanych tras lub etapów nie jest ograniczone w czasie i przechodzi na kolejne edycje Rajdu.

§8. Odpowiedzialność i zasady bezpieczeństwa

 1. Udział w Rajdzie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika.
 2. Udział w Rajdzie nie zwalnia Uczestnika z obowiązku przestrzegania przepisów i zasad związanych z prowadzeniem pojazdów, zgodnie z obowiązującym prawem oraz z odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym Uczestnikom oraz osobom trzecim.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas przejazdów przez obszary zabudowane, uszanowania przyrody, dzikich zwierząt, upraw rolnych, lasów itp.
 4. W przypadku napotkania na Trasie tabliczek z zakazami wstępu lub przejazdu, szlabanów, celowo wykopanych rowów lub innych utrudnień przejazdu, a także protestów lokalnej ludności, Uczestnik zobowiązany jest skorzystać z innej drogi. Proszony jest także o powiadomienie Organizatora o takim zdarzeniu.
 5. Zabronione jest przebywanie osób postronnych (gapiów) oraz zbędnych członków załogi w pobliżu pracujących wyciągarek, podnośników, napiętych lin, taśm itp., a wszelkie czynności należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych przez producentów tych urządzeń i sprzętu.
 6. Drzewa, jako punkty kotwiczenia wyciągarek, można wykorzystywać jedynie przy użyciu taśm-opasek (zabrania się oplatania drzew linami).

§9. Zastrzeżenia

Organizator zastrzega sobie prawo:

 1. Rozstrzygania wszelkich sporów i wątpliwości dotyczących przebiegu Rajdowej rywalizacji, punktacji, klasyfikacji oraz związanych z wręczaniem pucharów i nagród.
 2. Wykluczania z Rajdu osób i załóg łamiących niniejszy regulamin, naruszających dobre obyczaje lub stwarzające zagrożenie.
 3. Możliwość wprowadzenia zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, a przede wszystkim włączania do Rajdowej rywalizacji kolejnych Tras. Jednocześnie gwarantuje, że wprowadzone zmiany nie będą zmieniać istoty i charakteru rywalizacji oraz, że będą na bieżąco publikowane w Serwisie.

§10. Korespondencja i kontakt

Przesyłki związane z Rajdem prosimy adresować: Polski Offroad, ul. Racławicka 48, 05-200 Majdan

Osoba do kontaktu: Wojciech Bednarczyk, tel. 607 447436, e-mail: w.bednarczyk@polskioffroad.com


Zobacz także: