Regulamin wypożyczalni

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin najmu jest integralną częścią umowy najmu.
 2. Wypożyczalnię sprzętu wyprawowego prowadzi Polski Offroad Sp. z o.o. adres: ul. Racławicka 48, 05-200 Majdan, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000492206, NIP 1251623897, REGON: 147034924. Kapitał zakładowy 5000 PLN opłacony w całości.
 3. Oficjalnymi kanałami komunikacji są formularze na stronach internetowych wypożyczalni, poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@polskioffroad.com) albo telefon +48 607 447436.
 4. Najemca – to osoba korzystająca z usług Wypożyczalni sprzętu turystycznego
 5. Sprzęt – namiot dachowy, lodówka, bagażnik lub inny sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia.

§2. Zasady, okres i koszt wypożyczenia (najmu)

 1. Minimalny okres najmu Sprzętu wynosi dwie doby.
 2. Aby wynająć Sprzęt, konieczne jest jego zamówienie za pomocą formularzy na stronach internetowych wypożyczalni oraz wpłacenie zaliczki w sposób i wysokości tam określonych.
 3. Wypożyczalnia publikuje przyjęte zamówienia w “Tabelach rezerwacji” znajdujących się na dole każdej strony internetowej Sprzętu wystawionego na wynajem.
 4. Najemca dodatkowo deklaruje na jaki okres wypożycza Sprzęt i potwierdza to podpisem na umowie najmu przy odbiorze Sprzętu.
 5. Najemca podczas podpisywania Umowy Najmu ma obowiązek przedstawić dwa ważne dokumenty tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub inne), a w przypadku osoby nie posiadającej polskiego obywatelstwa, paszport.
 6. Wypożyczalnia pobiera całą kwotę za wypożyczenie (z odliczeniem wpłaconej zaliczki) oraz kaucję w gotówce w dniu zawarcia umowy.
 7. W przypadku braku zwrotu sprzętu w zadeklarowanym terminie i/lub braku kontaktu z Najemcą Wypożyczalnia zgłasza ten fakt do odpowiednich organów ścigania jako próbę przywłaszczenia Sprzętu.
 8. Za każdą rozpoczętą dobę nieuzgodnionego wypożyczenia Sprzętu, Wypożyczalnia pobierać będzie opłatę w potrojonej wysokości. Potrąci ją w pierwszej kolejności z kaucji, a w przypadku gdy kaucja okaże się niewystarczająca, dochodzić będzie reszty należności korzystając z wszelkich dostępnych możliwości prawnych.
 9. W przypadkach rezygnacji Najemcy z wypożyczenia sprzętu w terminie krótszym niż 14 dni przed uzgodnioną datą wypożyczenia, Wypożyczalnia nie zwraca wpłaconej zaliczki.

§3. Odpowiedzialność Najemcy

 1. Po podpisaniu umowy najmu i wydaniu Sprzętu, odpowiedzialność za ryzyko zniszczenia, uszkodzenia lub utraty Sprzętu przechodzi na Najemcę.
 2. Dopuszcza się użytkowanie Sprzętu przez osoby trzecie, przy czym pełną odpowiedzialność za Sprzęt ponosi Najemca.
 3. Najemca ma obowiązek zwrotu czystego Sprzętu, w terminie określonym w umowie  oraz w niepogorszonym stanie technicznym.
 4. W przypadku uszkodzenia Sprzętu lub jego utraty, kaucja zaliczana jest na poczet zwrotu kosztów naprawy lub kupna nowego, a odpowiedzialność finansowa Najemcy jest równa cenie nabycia nowego Sprzętu w dniu jego zwrotu.
 5. Najemca jest zobowiązany do zwrotu całkowitych kosztów związanych z uszkodzeniem lub utratą wypożyczonego Sprzętu najpóźniej w terminie 5 dni roboczych po zwrocie Sprzętu lub zgłoszeniu utraty Sprzętu, chyba że strony ustalą na piśmie inaczej.
 6. Jeśli Sprzęt został trwale zabrudzony lub uszkodzony, Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę na koszt czyszczenia, prania lub naprawy Sprzętu albo wymianę podzespołów na nowe.
 7. Nie dopuszcza się jakichkolwiek samodzielnych napraw Sprzętu, dokonywanych przez Najemcę lub osoby trzecie na jego zlecenie.

Regulamin obowiązuje od 8 marca 2019.